Thông số kỹ thuật:

Peacock PC-2

Hình ảnh thật của Peacock PC-2

peacock-pc-2

Peacock PC-2

Peacock PC-2